Hotararea Nr 7 infiintarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta

ROMÂNIA

JUDEȚUL DOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DESA

HOTĂRÂRE nr. 7

privind înființarea Serviciului voluntar pentru situații de urgență

Descarca document PDF indexabil textual Hotararea_Nr_7_infiintarea_serviciului_voluntar_pentru_situatii_de_urgenta.pdf

Având în vedere :

  • Ordonanța Guvernului României nr. 88 din 30.08.2001 aprobată prin Legea nr. 363 din 07.06.2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, art. 1 alin. (4), art. 5 alin. (1) și (2) ;

  • Legea voluntariatului nr. 195 din 20.04.2001 cu modificările și completările ulterioare;

  • Legea nr. 481 din 08.11.2004 privind proiecția civilă republicată în 2008, articolul 10, litera b) și art. 21 alin. (3) și (4) ;

  • Legea nr. 307 din 12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 13, literele b) și d) și ari. 31 alin. (3) ;

  • H.G. nr. 1.579/2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgență voluntare, publicată în M.O., Partea I, nr. 19 din 10 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare;

  • Ordinul nr. 75 din 28 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență;

  • Având in vedere prevederile articolului 129 , aliniatul 7) , litera h) si in temeiul articolului 196) , aliniatul 1), litera a), din OUG numărul 57 / 2019, privind Codul Administrativ :

HOTĂRĂȘTE:

Articolul 1. Se aprobă înființarea „Serviciului voluntar pentru situații de urgență" pentru intervenția în situații de urgență, în forma prezentată în anexele nr. 1 (organigramă) și 2 (componență numerică), parte integrantă din prezenta hotărâre

Articolul 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al „Serviciului voluntar pentru situații de urgență" .

Articolul 3. Se aprobă Norma de dotare și înzestrare a „Serviciului voluntar pentru situații de urgență".

Adoptata azi 27 ianuarie 2020, Desa ,DoIj cu un număr de 13 voturi pcntni din totalul de 13 consilieri in funcție.

Președinte de ședință. Dorobantu Sterie

Contrasemnează,
Secretar,
Jr. Enea Cristian

Descarca document PDF indexabil textual Hotararea_Nr_7_infiintarea_serviciului_voluntar_pentru_situatii_de_urgenta.pdf