Concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier debutant

COMUNA DESA

JUDEȚUL DOLJ

CUI 5046696

NR. 1022/06.03.2020 ANUNȚ

Descarca document PDF indexabil textual Concurs_de_recrutare_pentru_ocuparea_functiei_publice.pdf

Primaria comunei Desa, județul Dolj, organizează concurs dc recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad debutant, in cadrul Compartimentului Agricol din Aparatul dc Specialitate al Primarului comunei Desa.

Probele stabilite pentru concurs:

Selecția de dosare;

Proba scrisa;

Interviu.

 1. Condiții de desfășurare a concursului:

 • data pana la care se pot depune dosarele de inscrierc: 30.03.2020 , orele 16:00, in termen dc 20 de zile dc la data publicării anunțului in Monitorul Oficial al Romanici, Partea 111 (anunțul va fi publicat in data de 09.03.2020);

 • data si ora organizării probei scrise: 10.04.2020, orele 10:00;

 • locul organizării probei scrise - la sediul Primăriei Desa, județul Dolj.

 • Interviul se susține in maxim 5 zile luctaroarc de la data susținerii probei scrise la sediul Primăriei Desa, județul Dolj.

 1. Condiții de participare la concurs:

Condiții generale: conform art.465 din Ordonanța de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Condiții specifice;

studii universitare de licența absolvite cu diploma de licienta sau echivalenta in stiinte inginerești, domeniul agronomic, specializarea agricultura;

-vechime in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: nu este cazul

 1. Bibliografia de concurs - afisata la avizierul Primăriei comunei Desa, județul Dolj.

 2. Dosarele se pot depune la sediul UAT Desa, str. Calea Teculescu, nr. 14, județul Dolj, la secretarul comisiei dc concurs,d- na Rotaru Ramona, Inspector II, tel. 0762158393, c- mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

PRIMAR,

Ing. GABRIEL BADOIU

COMUNA DESA

JUDEȚUL DOU

CUI 5046696

BIBLIOGRAFIE

pentru concurs in funcția publica de execuție de
consilier debutant - compartiment agricol

 1. Constituția României;

 2. OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

 3. Legea nr. 188/1999, republicata, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările si completările ulterioare;

 4. HG nr. 611/2008 privind organizarea si dezvoltarea carierei funcționarilor publici, modificata si completata;

 5. Legea nr. 161/2003 privind unele maturi pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sancționarea corupției, cu modificările ulterioare;

 6. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, modificata si completata;

 7. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, Carte funciara art.876-915, Despre moștenire art.953-992, Donația art.1011-1033, Partajul moștenirii art.1100-1163, Contractul de locatiune si arenda art.1777-1850;

 8. HG nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile si funcționare a comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate private asupra terenurilor;

 9. Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, modificata si completata;

 10. Ordinele Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 1846/2014 si 20/2015, precum si Ordinele Ministerului Dezvoltării Regionale nr. 2408/2014 si 208/2015, privind punerea in aplicare a Legii nr. 145/2014;

 11. OG nr. 28/2008 privind registrul agricol aprobata prin Legea nr. 98/2009, modificata si completata;

 12. Legea nr. 7/1996, republicata, cadastru si publicitate imobiliara cu modificările si completările ulterioare;

 13. Legea nr. 16/1996, republicata, Legea arhivelor cu modificările si completările ulterioare.

PRIMAR,

BADOIU GABRIEL

Descarca document PDF indexabil textual Concurs_de_recrutare_pentru_ocuparea_functiei_publice.pdf